Terms

VILKÅR FOR BRUG AF ONLINEDOC.DK 

 1. Generelt
  1. Disse vilkår gælder for enhver brug af onlineDOC P/S’ (”vi”, ”os”, ”vores”, ”onlineDOC”) tjeneste, som stilles til rådighed for sundhedspersoner eller andet sundhedsfagligt personale (”du”, ”dig”, ”din”, ”dit”) via www.onlineDOC.dk.  
   1. Ved sundhedspersoner forstås personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar.
   2. Ved andet sundhedsfagligt personale forstås personer, der ikke er autoriserede, men har uddannelse, erfaring, viden inden for menneskets helbred, sundhed, krop og velvære, fx sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter.
  2. Alt indhold, der er tilgængeligt på eller via Tjenesten, stilles til rådighed som det er og forefindes og uden indblanding fra os. Dette indhold stilles til rådighed uden garantier for anvendelighed eller ansvar af nogen art, hverken udtrykkeligt eller indforstået. Vi kontrollerer ikke emner/tråde/debatter og er som følge heraf ikke ansvarlig for adfærden, indholdet eller eventuelle links anbragt heri.
   1. I det omfang vi bliver gjort opmærksom på det, vil vi dog fjerne indlæg af åbenlyst injurierende, ophavsrets- eller persondataretligt krænkende karakter.  
  3. Ved at acceptere vores vilkår i forbindelse med at du opretter en bruger, bekræfter og erklærer du, at have læst, forstået og accepteret vores vilkår og fællesskabsregler  (herefter tilsammen kaldet ”Vilkår”), samt at din brug af tjenesten vil være i overensstemmelse hermed. Det er vigtigt at du læser Vilkårene grundigt igennem.   
 2. Vores tjeneste
  1. Vi stiller en online interaktiv portal til rådighed, hvor sundhedspersoner eller andet sundhedsfagligt personale, kan udveksle værdifuld viden og erfaringer (herefter ”Tjenesten”). 
   1. Vores Tjeneste er en kilde til information, da vi mener, at viden bidrager til Behandleres læring og udvikling. Ikke desto mindre er hver eneste situation unik, og der er selvfølgelig ingen garanti for, at tiltag eller foranstaltninger iværksat på baggrund af viden og erfaringer på Tjenesten, virker efter hensigten.  
  2. Du accepterer at enhver brug af Tjenesten sker på eget ansvar og at det indhold du placerer på Tjenesten, ikke strider mod dansk lovgivning. 
 3. Gratis brug
  1. Din brug af Tjenesten er gratis, men ved at bruge Tjenesten accepterer du, at vi kan vise/tilpasse annoncer til dig, som placeres af andre virksomheder. 
  2. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om din brug til tredjepart herunder annoncører, uden dit forudgående udtrykkelige samtykke. Det er os, der placerer annoncerne på Tjenesten efter annoncørernes ønsker om målgruppe etc., og vi giver alene annoncørerne statistik om effektiviteten af deres annoncer. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger her.     
 4. Oprettelse af bruger 
  1. For at få adgang til Tjenesten, skal du oprette en bruger, som alene må anvendes af dig. 
   1. Ved oprettelse skal du give nøjagtige oplysninger om dig selv, herunder bruge det navn, som du bruger i dit daglige liv. Det er dit fulde navn, der vises i forbindelse med dine opslag. 
   2. Du skal også vælge en adgangskode, som skal være på minimum 8-cifre og kombinere bogstaver, tal og symboler. Din adgangskode er personlig og må ikke overdrages til andre. 
   3. Hvis du har mistanke om, at nogen anvender dit brugernavn og/eller adgangskode, skal du straks orientere os herom og ændre din adgangskode. Hvis vi har en formodning om, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har vi ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uberettiget anvendelse.
   4. For at fuldføre oprettelsen af din bruger skal du bekræfte, at du ejer den e-mail, du har brugt til at oprette din bruger. Du bekræfter din bruger ved at klikke på linket i den e-mail, du fik, da du oprettede brugeren. Bemærk at du ikke har adgang til Tjenesten før, at du har bekræftet din e-mail.  
  2. Første gang du logger på Tjenesten, skal du vælge i hvilket henseende, du tilgår Tjenesten (sundhedsperson eller sundhedsfagligt persale). Du skal vælge den rolle, som du tilhører.      
   1. Vi kan bede dig om at anvende dit NemID eller anden validering for at bekræfte din identitet og rolle. Det tager kun få minutter og du behøver kun at gøre det én gang.   
   2. Du har mulighed for at uploade et billede til din bruger. Billedet vil blive vist i forbindelse med dine opslag. Du skal bruge et vellignende foto og dit billede må ikke krænke varemærker, ophavsretten eller andre juridiske rettigheder. Vær opmærksom på, at billedet bliver offentligt tilgængeligt.
 5. Din brug af Tjenesten
  1. Tjenesten må alene anvendes til det fastsatte formål og inden for de aftalte rammer. Du indestår overfor os, at Tjenesten ikke anvendes til andre formål og du skal straks give os besked, hvis du får mistanke om, at der sker misbrug af Tjenesten.
  2. Det er dit ansvar, at dine opslag, kommunikation, deling mv. via Tjenesten overholder de til en enhver tid gældende krav til dig som sundhedsperson/sundhedsfagligt personale, herunder reglerne i sundhedsloven, autorisationsloven og databeskyttelsesloven.  
  3. Vi ønsker, at du bruger Tjenesten til at dele din viden og erfaring, men ikke på bekostning af sikkerheden og andres velfærd. Du accepterer derfor, at du ikke vil udvise en adfærd, der:
 • overtræder Vilkår, 
 • er ulovlig, misvisende, diskriminerende eller bedragerisk,
 • krænker eller overtræder andres rettigheder, herunder immaterielle rettigheder. 
 1. Du skal respektere andres privatliv. Du må ikke videregive eller distribuere oplysninger eller data, fx andres personoplysninger eller fortrolige oplysninger, du ikke har fået lov til at videregive. Det er for eksempel ikke tilladt at videregive oplysninger eller billeder om en specifik borger.
 2. Vi kan til enhver tid uden ansvar overfor dig fjerne indhold, som ikke er i overensstemmelse med pkt. 5.2. Vi kan desuden vælge at suspendere din brug af Tjenesten samt, ved gentagne overtrædelser, slette din bruger. I alle tilfælde, giver vi dig en besked om årsagen til hertil.  
 3. Du erklærer endvidere, at du ikke vil:
 • overføre virusser, ondsindet kode eller gøre noget, der kunne deaktivere, overbelaste eller forhindre den korrekte funktion eller visning af vores Tjeneste,
 • opnå adgang til eller indsamle data fra vores Tjeneste ved hjælp af automatiske midler (f.eks. robotter, botnets eller scrapers),
 • indsamle eller bruge enhver information, der kan identificere en person, medmindre denne person tillader det, 
 • distribuere uopfordret salgsfremmende eller kommercielt indhold eller andre uønskede anmodninger eller masseanmodninger (spam).
 1. Rettigheder til indhold
  1. Når du laver et opslag, opretter en tråd eller overfører indhold, tildeler du os en ikke-eksklusiv, royaltyfri, overdragelig, underlicensberettiget og verdensomspændende licens til at bruge dette indhold (herunder retten til at lagre, bruge, reproducere, distribuere, ændre, vise og anvende det). Dette er udelukkende til det formål at levere og forbedre vores Tjeneste.
   1.  [*]
   2. Hvis du sletter din bruger, vil dine personoplysninger og profilbillede ikke længere fremgå af dine opslag. Vi bevarer dog dit opslag, da dette kan indgå i en samlet helhed med indhold leveret af andre brugere.
    1. Dette gælder ligeledes, når du sender indhold i en personlig besked, et adgangsbegrænset forum eller lignende.
 2. Links til tredjeparter
  1. Tjenesten kan indeholde links til tredjeparters websites, som ikke ejes eller kontrolleres af os. Vi påtager os intet ansvar for sådanne websites. 
 3. Beskyttelse af personoplysninger
  1. I vores datapolitik fremgår det, hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger, når du anvender Tjenesten. Du skal acceptere vores datapolitik for at kunne anvende Tjenesten. 
 4. Sletning
  1. Du kan til enhver tid slette din bruger under dine indstillinger ved at logge ind på Tjenesten.  
  2. Vi sletter dog ikke din bruger såfremt sletning ville begrænse vores mulighed for at undersøge eller identificere ulovlig aktivitet eller overtrædelser, herunder at overholde en juridisk forpligtelse (fx en anmodning fra en retshåndhævende myndighed om bevaring af beviser):
 5. Ansvarsfraskrivelse
  1. Med de begrænsninger der er fastsat i vores Vilkår, er vi erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.
   1. For god ordens skyld præciserer vi, at alt indhold, der er tilgængeligt på eller via Tjenesten, stilles til rådighed som det er og forefindes og uden indblanding fra os. Dette indhold stilles til rådighed uden garantier for anvendelighed eller ansvar af nogen art, hverken udtrykkeligt eller indforstået. Vi kontrollerer ikke emner/tråde/debatter og er som følge heraf ikke ansvarlig for adfærden, indholdet eller eventuelle links anbragt heri.
    1. Vores Tjeneste er en kilde til information, da vi mener, at viden bidrager til læring og udvikling. Ikke desto mindre er hver eneste situation unik, og der er ingen garanti for, at tiltag eller foranstaltninger iværksat på baggrund af viden og erfaringer på Tjenesten, virker efter hensigten.  
  2. Medmindre der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt fra vores side, er vi aldrig erstatningsansvarlig for økonomiske konsekvensstab, driftstab, manglende besparelser, mistet fortjeneste, goodwill, image, tab af data eller indirekte tab.
 6. Force Majeure
  1. Vi er ikke ansvarlig overfor dig, såfremt der indtræder omstændigheder, som hindrer eller udsætter vores opfyldelse af aftalen. Sådanne omstændigheder kan bl.a. være: epidemi, pandemi, krig, mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer, strejker og lockouts, eller edb-vira, hacking, DDoS-angreb, spam, påbud fra offentlige myndigheder og rettighedshavere, eller andre omstændigheder, som vi ikke har direkte kontrol over. Såfremt en eller flere af de forannævnte omstændigheder indtræder, er vi efter eget valg berettiget til midlertidigt at suspendere eller stoppe din brug af Tjenesten.
 7. Forbehold
  1. Vi kan løbende ændre og tilrette disse Vilkår.  
  2. Vi kan løbende udvikle ny funktionalitet, herunder integrationer i Tjenesten. En sådan funktionalitet, herunder integrationer kan være underlagt særskilte vilkår og brugerbetaling. 
 8. Lovvalg og værneting
  1. Enhver tvist mellem Os og dig skal afgøres efter dansk ret og ved retten i Silkeborg.
 9. Kontakt og support
  1. onlineDOC
   Åhave Allé 1
   8600 Silkeborg
   support@onlinedoc.dk

Denne version er senest revideret den 1. April 2020.